Dataset for protein Bim of organism all

[Download (right click)] [Download Frequencies (right click)] [Sequences] [Alignment]

        10        20        30        40        50        60        70        80
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
         a     a           gg   a  r  a          l                r       g     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

        90       100       110       120       130       140       150       160
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-------------makqPsd--------vssEcdr-egrqlqpaeR---ppqlrp-g-----aptSlqtepqgnpeg---
    asgrtvtqq-ssr-pnlldgstevtga-gtg gdgas--sa-p qtsrssk h     ter---pqrg-----nhg
        srkmms--- -srra rpaflp-q-ss --p-ges--g   -aa--a -     ---cca--q-astadgge
         l lchtns r-ns      --pge-- sq-p- gvgs   s--pqs r     s q r gs- rgdsvsr 
         k d lptg ae        qne ret  tssr  tr    g pgk- a     f n i s a e  parp 
              lm            kat        r         a g  r         g e r y    d    
               l            akg                    f              s   f         
                              c                                       s         
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       170       180       190       200       210       220       230       240
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
-egd-c-hgspqgplappaspgpfatrsplfif-rrs---sllsrsssgyfsfd-tdr------spap--mscd------
g---s-p--------------------------m---pif--------------g---lpsspl----pl----      
rgegrgsqse dsdspscsr srvsppasfdvyvsif l rvpr        ve sesv       hs  vtas      
    gslr   ep    rt  k itmsngvlgtrt     ht p        a  c          rr  l hn      
      r          sp    s a d  g  q      pp             g          k      e      
                  c                                    a          g             
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                

       250       260       270       280       290       300       310       320
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
--------kstqtpsppcqafnhylsam-----asmr--q---------------------aepadmr-peiwiaqelrr
        -----------v--------     vvriqs-pgftllglhghspnhystiq ------- ---r-------
        ra    alsg -mt a qrl     greegdeqt e wqqynsh spga r  gdaslwf efv-vgrd ak
        at      ts  is l   i     -eideai r   qp   e  p s     lvieglq gvqvtllw qa
                     k           dialvgs     h               nasghhk sgtfpfeq  s
                                 snwhrpg                     sglrpt  a my  k    
                                  -f- fv                     elevnc  r sl  f    
                                  d-t  p                     prtpei    a        
                                   sa  a                     ip qa              
                                   qw                         i                 
                                    q                                           

       330       340       350       360       370       380       390       400
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
                                                                                
igdefna-y--------------------y-rr-----------------------------------------------
-------l-c g       h  l      -a--vflnnyqaaedhlnhpqmvilrllr                 yivrl
ss dy nsl                    mphglakphhsqdteqnlmkhfsqepvam                 lcigf
      eht                    lg emealpdrstvalvvlhdiilcqtvh                 fllcr
      r s                    ct  isvhlappiagnthqrrvqv hafl                 sffs 
        f                    fv  gprrsqynvspg  pmpyhf                      cwsa 
                                 angddnaeglhp  f val                         m  
                                  metrr cehkk     q                             
                                   qyfl vnn d                                   
                                   ff g  fi c                                   
                                                                                

       410       420       430       440       450       460     
....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:
                                                                 
-----------------------------------------------------------------
vwrmhgrimyrqgntsshdhsqv                                          
llllqlqfinmrrs n     g                                           
iitrv   l l c                                                    
w  vl                                                            
    i                                                            
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
© 1998-2019